ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI NA-UY

Địa chỉ: St. Olavs Gate 21C, 0165 Oslo 

Địa chỉ gửi bưu điện: Pb. 6635 St Olavsplass, 0130 Oslo

Điện thoại: +47 22 20 33 00

Fax: +47 22 20 33 01

E-mail: vietnamnorway@gmail.com

                                                                         Cán bộ Đại sứ quán

1. Nguyễn Hồng Cường, Đại sứ

2. Đỗ Sơn Hải, Tham tán Công sứ - Người thứ Hai

3. Nguyễn Đức Anh, Bí thư thứ Nhất

4. Kiều Ngọc Anh, Bí thư thứ Hai

5.Nguyễn Kiều Anh, Bí thư thứ Ba 

6. Cao Hoàng Lan, Nhân viên

7. Mai Văn Kính, Nhân viên

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​