​HIỆP ĐỊNH, THỎA THUẬN, BẢN GHI NHỚ GIỮA HAI NƯỚC:

- 1995 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và trốn lậu thuế
- 1996 Hiệp định về các điều khoản và thủ tục chung cho HTPT
- 1997 Hiệp định hợp tác kinh tế và thương mại
- 1997  Hiệp định vận chuyển hàng không
- 2004 Bản ghi nhớ (MOU) về HTPT 2004-2009
- 2007 Hiệp định về nhận trở lại công dân
- 2013 Bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác con nuôi

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​