ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI NA-UY

Địa chỉ: St. Olavs Gate 21C, 0165 Oslo 

Địa chỉ gửi bưu điện: Pb. 6635 St Olavsplass, 0130 Oslo

Điện thoại: +47 22 20 33 00

Fax: +47 22 20 33 01

E-mail: vietnamnorway@gmail.com

                                                                         Cán bộ Đại sứ quán

1. Lê Hồng Lam, Đại sứ

2. Nguyễn Lương Giang, Tham tán

3. Văn Việt Trung, Bí thư thứ Nhất 

4. Vũ Đức Ngọc, Bí thư thứ Nhất

5. Vũ Huyền Ly, Bí thư thứ Ba

6. Nguyễn Phi Trung, Bí thư thứ Ba

7. Mai Văn Kính, Nhân viên

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​