​​


ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI NA-UY


    Đại sứ : Lê Hồng Lam

    Tham tán : Vũ Đức Ngọc
Địa chỉ: St. Olavs Gate 21C, 0165 Oslo 

Địa chỉ gửi bưu điện: Pb. 6635 St Olavsplass, 0130 Oslo

Điện thoại: +47 22 20 33 00

Fax: +47 22 20 33 01

E-mail: vietnamnorway@gmail.com

                                                                         ​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​