​​​​

ĐẠI SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI Na-Uy

Địa chỉ: St. Olavs Gate 21C, 0165 Oslo. 
Địa chỉ gửi bưu điện: Pb. 6635 St Olavsplass, 0130 Oslo.
Điện thoại: +47 22 20 33 00
Fax:
+47 22 20 33 01

Thư điện tử: 

 

Phòng Lãnh sự: vietnamnorway@gmail.com

Đối ngoại: vietnaminoslo@gmail.com

Văn phòng:vnembassyinoslo@gmail.com ​


 

Trong trường hợp khẩn cấp, xin liên hệ với Đại sứ quán theo số Bảo hộ công dân: +4793202629.
 


 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​