​​​​​

ĐẠI SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI NA UY

Địa chỉ: St. Olavs Gate 21C, 0165 Oslo. 
Địa chỉ gửi bưu điện: Pb. 6635 St Olavsplass, 0130 Oslo.
Điện thoại: +47 22 20 33 00Thư điện tử: 

 

​     Lãnh sự:                   :  vietnamnorway@gmail.com


     Bảo hộ công dân      :  oslobaohocongdan@gmail.com

 

     Đối ngoại                  :  vietnaminoslo@gmail.com


     Văn phòng                vnembassyinoslo@gmail.com ​


 

Trực bảo hộ công dân: +47 48907590.
 


 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​