​  ​Cuộc thi tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến quyền và nghĩa vụ 

của người Việt Nam ở nước ngoài. 


​       - Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trực tuyến theo địa chỉ :    http:// moj.gov.vn/cuocthitructuyen 

       - Đối tượng : Công dân Việt Nam và người gốc Việt

       - Thời gian diễn ra cuộc thi : Từ 25/10/2022- 25/11/2022

       - Thể lệ cuộc thi : Tham khảo trong file đính kèmThể lệ cuộc thi phần 1.pdfThể lệ cuộc thị phần 2.pdf


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​